...
Skip to main content

IMPORTANT: Please use browser or your the translator by your choice. The translation may vary from the original, with only the original in Croatian being considered valid.

UVJETI POSLOVANJA

OPĆE ODREDBE

Ovim Općim uvjetima poslovanja (dalje: Opći uvjeti) određuje se način i uvjeti pod kojima UNTAMED j.d.o.o.  (dalje: Agencija) ugovara i pruža usluge vezane za treninge i vožnju motociklom (dalje: ekspedicija) i druge usluge iz predmeta poslovanja Agencije (dalje: usluge). Opći uvjeti primjenjuju se na sve osobe koje poduzimaju određene radnje kako bi ugovorile Usluge (primjerice time što rezerviraju Usluge), osobe koje su ugovorile Usluge i na osobe koja imaju pravo koristiti Usluge (dalje: ugovaratelj, korisnik), s jedne strane i Agencije, s druge strane. U slučaju neslaganja Općih uvjeta s odredbama pojedinačnih ugovora kojim se ugovaraju usluge, a koji postoje između korisnika usluga i Agencije (dalje: ugovor), mjerodavne su odredbe ugovora.

ODGOVORNOST ZA PROVEDBU PUTOVANJA

Ako kombinacija usluga koju Agencija nudi predstavlja paket-aranžman u smislu Zakona o pružanju usluga u turizmu, korisnik ima sva prava koja proizlaze iz odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu i koja se odnose na paket-aranžmane. Agencija je tada u cijelosti odgovorna za pravilno izvršenje paket-aranžmana kao cjeline. Agencija je odgovorna za izvršenje svih usluga obuhvaćenih ugovorom kojim su ugovorene takve usluge bez obzira na to mora li te usluge izvršiti sama li ih moraju izvršiti drugi pružatelji usluga. Agencija ne odgovara za provedbu usluga koje predstavljaju paket-aranžman , ako Agencija samo posreduje u prodaji ili savjetuje o načinu provedbe ili organizacije usluge. Korisnik je dužan, bez nepotrebnog odgađanja i vodeći računa o okolnostima slučaja, obavijestiti Agenciju o svakoj nesukladnosti koju utvrdi tijekom ekspedicije. Ako bilo koja od usluga nije izvršena u skladu s ugovorom, na zahtjev korisnika usluga Agencija je dužna ispraviti tu nesukladnost, osim ako to nije moguće ili ako bi otklanjanje nesukladnosti prouzročilo nerazmjerne troškove uzimajući u obzir razmjer nesukladnosti i vrijednost usluga na koje nesukladnost utječe. Ako Agencija ne ispravi nesukladnost korisnik ima pravo na sniženje cijene ili na naknadu štete, po izboru Agencije. Ako Agencija ne ispravi nesukladnost koju je dužan ispraviti u razumnom roku, korisnik to može učiniti sam te zahtijevati naknadu nužnih troškova. Korisnik nije dužan odrediti Agenciji razuman rok za ispravljanje nesukladnosti ako je Agencija odbila ispraviti nesukladnost ili ako je nesukladnost potrebno ispraviti odmah.

SNIŽENJE CIJENA I NAKNADA ŠTETE

Prava korisnika i obveze Agencije u slučaju nemogućnosti izvršenja znatnog dijela usluga ekspedicije.

Ako znatan dio usluga nije moguće pružiti u skladu s ugovorom, Agencija je dužna radi nastavka izvršenja usluge ponuditi korisniku odgovarajuće alternativne usluge, po mogućnosti jednake ili više kvalitete od onih navedenih u ugovoru, bez dodatnih troškova za korisnika, uključujući i u slučaju kada korisniku nije pružen povratak u mjesto polazišta onako kako je ugovoreno.

Ako Agencija predloži alternativnu uslugu niže kvalitete od one navedene u ugovoru, Agencija je dužna korisniku odobriti primjereno sniženje cijene. Korisnik može odbiti predložene usluge samo ako one nisu usporedive s onim što je bilo dogovoreno u ugovoru ili ako je odobreno sniženje cijene neprimjereno. Ako nesukladnost znatno utječe na izvršenje usluge i ako Agencija nije ispravila nesukladnost u razumnom roku koji je odredio korisnik, korisnik može raskinuti ugovor bez plaćanja naknade za raskid te zahtijevati, prema potrebi, sniženje cijene i/ili naknadu štete. Ako usluga uključuje prijevoz korisnika, Agencija je dužna osigurati bez nepotrebnog odgađanja repatrijaciju korisnika jednakovrijednim prijevozom, bez dodatnih troškova za korisnika. Dodatni troškovi idu na teret Agencije.

Ako nije moguće osigurati alternativne usluge ili ako korisnik odbije predložene alternativne usluge, korisnik ima pravo, prema potrebi, na sniženje cijene i/ili naknadu štete, bez raskidanja ugovora. Ako usluga uključuje prijevoz korisnika, Agencija je dužna osigurati bez nepotrebnog odgađanja repatrijaciju korisnika jednakovrijednim prijevozom, bez dodatnih troškova za korisnika. Dodatni troškovi idu na teret Agencije.

Snošenje troškova nužnog smještaja

Kada zbog izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći nije moguće osigurati povratak korisnika u skladu s ugovorom, Agencija je dužna snositi troškove nužnog smještaja najviše do tri noćenja po korisniku, ako je moguće u jednakovrijednoj kategoriji smještaja ugovorene ugovorom. Ako su zakonodavstvom Europske unije o pravima korisnika koje se primjenjuje na relevantna prijevozna sredstva za povratak korisnika predviđena dulja razdoblja, primjenjuju se ta razdoblja. Ograničenje troškova ne primjenjuje se na osobe smanjene pokretljivosti, definirane člankom 2. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 1107/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o pravima osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti u zračnom prijevozu (SL L 204, 26. 7. 2006.) te na bilo koju osobu koja ih prati, na trudnice, maloljetnike bez pratnje i na osobe kojima je potrebna posebna medicinska pomoć pod uvjetom da je Agencija o njihovim posebnim potrebama obaviještena najmanje 48 sati prije početka ekspedicije. Agencija se ne može pozivati na izvanredne okolnosti koje se nisu mogle izbjeći radi ograničavanja odgovornosti ako se pružatelj prijevoznih usluga ne može pozivati na takve okolnosti u skladu sa zakonodavstvom Europske unije koje se primjenjuje. Agencija ima zakonom propisanu osiguranu jamčevinu za naknadu korisnikovih plaćanja i osiguravanje repatrijacije korisnika u slučaju da postane nesolventna.

Sniženje cijene

Korisnik ima pravo na primjereno sniženje cijene za svako razdoblje tijekom kojeg je postojala nesukladnost u vezi s ugovorenom usluga, osim ako Agencija dokaže da se nesukladnost može pripisati korisniku ili drugim okolnostima na koje Agencija nije mogla utjecati.

Naknada štete

Korisnik ima pravo, neovisno o sniženju cijene ili raskidu ugovora, zahtijevati od Agencije primjerenu naknadu za svaku štetu koju pretrpi kao rezultat bilo koje nesukladnosti, a Agencija je dužna korisniku naknaditi tu štetu bez nepotrebnog odgađanja.

Agencija se oslobađa odgovornosti za štetu ako dokaže da:

 • a) se nesukladnost može pripisati korisniku
 • b) se nesukladnost može pripisati trećoj osobi koja nije povezana s pružanjem usluga ekspedicije obuhvaćenih ugovorom i da je nesukladnost nepredvidiva ili neizbježna ili
 • c) je do nesukladnosti došlo zbog izvanrednih okolnosti koje su se teško mogle predvidjeti ili izbjeći.

Ograničenje i isključenje odgovornosti

 • Ništetne su odredbe ugovora o putovanju u paket-aranžmanu kojima se isključuje ili ograničuje odgovornost organizatora putovanja za štetu.
 • Pravovaljana je odredba ugovora o putovanju u paket-aranžmanu kojom se unaprijed ograničava iznos naknade štete za štete koje nisu posljedica tjelesne ozljede ili za štete koje Agencija nije prouzročio namjerno ili nepažnjom na iznos koji nije manji od trostruke ukupne cijene paket-aranžmana.
 • Ako se međunarodnim konvencijama koje obvezuju Europsku uniju ili zakonskim propisima koji se temelje na njima ograničuje opseg naknade štete koju je dužan platiti pružatelj usluge putovanja koja je dio paket-aranžmana ili ograničuju uvjeti pod kojima je on dužan tu štetu nadoknaditi, u tom slučaju iste se pretpostavke, ograničenja i isključenja na odgovarajući način primjenjuju na organizatora i on se u odnosu na putnika može pozvati na to.

Konkurencija prava na naknadu štete ili sniženje cijene

Pravo korisnika na naknadu štete ili sniženje cijene ne utječe na prava korisnika u skladu s:

 • Uredbom (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91
 • Uredbom (EZ) br. 1371/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o pravima i obvezama korisnika u željezničkom prometu
 • Uredbom (EZ) br. 392/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o odgovornosti prijevoznika u prijevozu korisnika morem u slučaju nesreća
 • Uredbom (EU) br. 1177/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o pravima korisnika kada putuju morem ili unutarnjim plovnim putovima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004
 • Uredbom (EU) br. 181/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o pravima korisnika u autobusnom prijevozu i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004

Korisnik ima pravo podnijeti zahtjeve za sniženje cijene i/ili naknadu štete u skladu s ovim Zakonom i u skladu s navedenim međunarodnim konvencijama i uredbama. Naknada štete ili sniženje cijene na koje korisnik ima pravo u skladu sa Zakonom o pružanju usluga u Turizmu i naknada štete ili sniženje cijene na koje ima pravo u skladu s navedenim međunarodnim konvencijama, oduzimaju se jedne od drugih kako bi se izbjegla prekomjerna odšteta i/ili prekomjerno sniženje cijene.

Zastara

Pravo korisnika da zahtijeva sniženje cijene zastarijeva u roku od dvije godine. Zastara počinje teći prvoga dana poslije dana na koji bi ekspedicija prema ugovoru trebala završiti.

Obveza pružanja pomoći

Agencija se obvezuje bez nepotrebnog odgađanja korisniku u poteškoćama, a osobito u izvanrednim okolnostima, pružiti primjerenu pomoć, a posebice:

 • a) pružanjem primjerenih informacija o zdravstvenim službama, lokalnim tijelima i konzularnoj pomoći i
 • b) pomaganjem korisniku pri uspostavljanju daljinske komunikacije i pri pronalaženju alternativnih usluga.

Ako je korisnik poteškoću prouzročio namjerno ili nepažnjom, Agencija može za pomoć naplatiti razumnu naknadu koja ne može biti viša od stvarnih troškova organizatora.

PRUŽANJE USLUGA

Uvjeti, sadržaj i cijene usluga dostupne su na mrežnoj stranici Agencije www.untamed.me.

Korisnik ima pravo podnijeti pisani prigovor na pružene usluge. Prigovor se može podnijeti putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte. Agencija se obvezuje bez odgađanja, pisanim putem potvrditi njegov primitak te u pisanom obliku odgovoriti na svaki zaprimljeni prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

REZERVACIJA I PLAĆANJE

Rezervaciju ekspedicije moguće je napraviti putem online forme za rezervaciju, telefonski, putem elektroničke pošte ili preko zastupnika. Bez obzira kojim putem rezervira ekspediciju, ugovaratelj se obvezuje Agenciji dostaviti sve zahtijevane podatke i/ili dokumente potrebne za realizaciju usluga. Ako ugovaratelj vrši prijavu u ime drugih korisnika usluga, ugovaratelj je suglasan da na sebe preuzima sve obveze korisnika za koje ugovara usluge. Ugovaratelj je odgovoran za svu štetu koja nastane zbog davanja netočnih ili nepotpunih podataka odnosno dokumenata.

Ako se usluga rezervira preko zastupnika agencije, mogu biti primijenjeni posebni uvjeti i odredbe plaćanja, koje propisuje zastupnik.

Sve dodatne usluge koje su istaknute u predugovornim informacijama tj. u programu usluge ugovaratelj treba zatražiti u odgovarajućem roku navedenom u predugovornim informacijama a prije sklapanja ugovora. Dodatne usluge nisu uključene u osnovnu cijenu i nadoplaćuju se. Korisnik može zatražiti fakultativne i posebne usluge tijekom ekspedicije a Agencija se obvezuje da će se potruditi realizirati sve razumne zahtjeve pri čemu se sve takve usluge plaćaju posebno, u valuti zemlje u kojoj se pruža usluga ili u protuvrijednosti u kunama.

Plaćanje, ovisno o situaciji, može biti izvršeno direktno Agenciji ili agencijskom zastupniku. Sve cijene za dodatne usluge/naknade koje su navedene u programu/predugovornim informacijama podložne su promjenama do zaključenja ugovora.

Ugovor o pružanju usluga sklapa se putem online forme za rezervaciju ili putem ostalih kanala za rezervaciju.

Rezervacija putem online forme za rezervaciju

Ako ugovaratelj ekspediciju rezervira putem online forme za rezervaciju, ugovor će se smatrati sklopljenim u trenutku kad ugovaratelj primi pisanu potvrdu o rezervaciji i kopiju ugovora. Rezervacijom ekspedicije putem online forme za rezervaciju, korisnik se, između ostaloga, obvezuje da će bez odgađanja platiti akontaciju u iznosu od 30% ukupne cijene usluga i eventualno rezerviranih dodatnih usluga i sadržaja (npr. najam motocikla, vozačke opreme i slično). Akontacija će biti uračunata u cijenu usluga.

Najmanje 7 tjedana prije početka provedbe ugovorenih usluga, Agencija se obvezuje korisniku dostaviti svu ugovorom predviđenu dokumentaciju za ugovorene usluge. Najmanje 6 tjedana prije početka provedbe ugovorenih usluga, korisnik se obvezuje uplatiti preostali iznos ukupne cijene ugovorenih usluga i rezerviranih dodatnih usluga i sadržaja. Eventualni dodatni i/ili naknadni zahtjevi, koji nisu obuhvaćeni sklopljenim ugovorom tretirat će se i obrađivati kao zasebni zahtjevi.

Rezervacija putem ostalih kanala za rezervaciju

U slučaju poziva na davanje ponude za sklapanje ugovora o pružanju usluga telefonski, putem elektroničke pošte ili preko agencijskih zastupnika, ugovaratelju će biti dostavljen prijedlog ugovora koji se smatra sklopljenim nakon što su ga potpisale obje ugovorne stranke ili nakon što su na drugi način jasno potvrdile svoju suglasnost (npr. emailom, plaćanjem, stavljanjem na raspolaganje podataka o kreditnoj kartici). Između ostaloga, korisnik se obvezuje bez odgađanja platiti Agenciji u prijedlogu ugovora određen iznos akontacije. Uplaćena akontacija uračunat će se u cijenu ekspedicije.

NE PLAĆANJE

Ako korisnik do ugovorom propisanog roka ne izvrši ugovorom propisano plaćanje, primjenjuju se odredbe ugovora

PRIJENOS UGOVORA NA DRUGOG KORISNIKA

Prije početka ekspedicije korisnik može prenijeti ugovor na drugu osobu koja ispunjava sve uvjete koji se primjenjuju na taj ugovor ako je o tome na trajnom nosaču podataka i u razumnom roku prije početka ekspedicije obavijestio agenciju. Obavijest poslana agenciji najkasnije sedam dana prije početka paket-aranžmana smatra se obaviješću u razumnom roku.

Prenositelj i primatelj ugovora solidarno su odgovorni za plaćanje iznosa cijene usluga i za sve dodatne naknade, pristojbe ili ostale troškove koji proizlaze iz prijenosa ugovora.

Agencija se obvezuje obavijestiti prenositelja o stvarnim troškovima prijenosa ugovora, koji ne smiju biti nerazumni i ne smiju prijeći stvarni trošak agencije uzrokovan prijenosom ugovora.

Agencija se obvezuje prenositelju dati dokaze za opravdanost dodatne naknade, pristojbe ili ostale troškove koji proizlaze iz prijenosa ugovora.

Smatra se da upućivanjem zahtjeva za promjenu korisnika usluga korisnik pristaje Agenciji platiti sve stvarno nastale administrativne troškove.

Ako prijenos ugovora na drugog korisnika znači promjenu koja nije dopuštena od strane krajnjih pružatelja usluga ili ako takva promjena iziskuje značajnije dodatne aktivnosti Agencije, Agencija ima pravo odbiti prijenos ugovora.

PRAVNA OSNOVA U SLUČAJU NEIZVRŠENJA UGOVORENIH OBVEZA

U slučaju da usluga nije izvršena u skladu s ugovorom o pružanju usluga, korisnik ima pravo potraživati naknadu štete od agencije.

Korisnik se obvezuje da će bez odgađanja i na licu mjesta obavijestiti Agenciju o svim prigovorima koje ima na pružanje usluga, a koje uoči/primijeti prilikom provedbe usluga. U slučaju da korisnik ne obavijesti

Agenciju o primjedbama koje ima na pružanje usluga, smatrat će se da je svjesno doprinijeo nepravilnom izvršenju ugovora te će to umanjiti njegovo pravo na naknadu štete.

S ciljem lakšeg ostvarenja prava na naknadu štete korisniku usluga se savjetuje da ishodi pisane dokaze o tome da usluge nisu pružene u skladu s ugovorom. Za očekivati je da će dokaze biti teže prikupiti što prođe više vremena od završetka pružanja usluga pa se, u interesu korisnika usluga, preporučuje se da se zahtjev za naknadom štete podnese odmah po provedbi usluge.

RASKIDANJE UGOVORA

Korisniku se preporuča ugovaranje osiguranja od otkazivanja putovanja. U slučaju da korisnik nije ugovorio neko drugo osiguranje, Agencija sugerira osiguranje prema predlošku koji se nalazi na sljedećoj poveznici: https://www.untamed.me/osiguranje/osiguranje-od-otkaza.pdf

Raskid ugovora od strane korisnika uz obvezu plaćanja naknade

Korisnik ima pravo, iz bilo kojeg razloga koji nije spomenut u ovim općim uvjetima, raskinuti ugovor uz obvezu plaćanja naknade za otkazivanje ekspedicije i uz slanje pisane obavijesti Agenciji. U tom slučaju naknada za otkazivanje (po osobi) iznosit će:

 • do 60 do 42 dana prije početka ekspedicije, 30% ukupne cijene ekspedicije;
 • od 42 dana prije početka ekspedicije ,100% ukupne cijene ekspedicije.

Zahtjev za zamjenu usluge

U slučaju da korisnik nije iskoristio pravo na raskid ugovora a da je Agencija, bez krivnje korisnika usluga, otkazala provedbu usluge, korisnik može zahtijevati ispunjenje ugovora tako da mu bude ponuđena druga slična usluga, a ako je Agencija u mogućnosti to osigurati.

Ne pojavljivanje

Ako se korisnik, zbog nepažnje, vlastite greške, slučajnosti koja mu se dogodila, više sile ili gubitka volje za sudjelovanjem na ekspediciji ne pojavi na dogovorenoj lokaciji i u dogovoreno vrijeme na dan polaska ekspedicije, korisnik je dužan platiti 100% ukupne cijene ekspedicije.

Raskid ugovora od strane agencije prije početka ekspedicije

Agencija može jednostrano raskinuti ugovor o uslugama ako ekspediciju nije rezervirao minimalan broj sudionika naveden u opisu ekspedicije. Agencija je dužna obavijestiti korisnika usluga o otkazivanju u rokovima navedenim u opisu ekspedicije ili u sljedećim vremenskim rokovima:

 • do 60 dana prije početka ekspedicije, u slučaju ekspedicije duljih od 6 dana
 • do 30 dana prije početka ekspedicije, u slučaju ekspedicije do 6 dana.

Iznenadni i nepredvidivi događaji

U slučaju otkazivanje uzrokovanog višom silom, što podrazumijeva iznenadne i nepredvidive događaje na koje nije moguće utjecati i čije posljedice nije bilo moguće spriječiti unatoč pokušajima te se ni unatoč najboljoj volji i pažljivom postupanju ne mogu izbjeći, korisniku usluga će biti vraćen već plaćeni iznos. Neki od događaja koji se podrazumijevaju i smatraju se višom silom su: državne naredbe, štrajkovi, rat ili ratni uvjeti, epidemije, prirodne katastrofe itd.

Raskid ugovora od strane agencije nakon početka ekspedicije

Ako korisnik, grubo neprimjerenim ponašanjem, bez obzira na upozorenje, trajno naruši provedbu ekspedicije, Agencija nije dužna nastaviti pružati ugovorene usluge. Također, Agencija se oslobađa obveze ispunjavanja ugovora ako se pokaže da korisnikova sposobnost upravljanja motociklom, po procjeni agencije, nije dovoljna za sigurno i neometano izvođenje ekspedicije, korisnik je tada dužan platiti 100% ukupne cijene ekspedicije. U oba slučaja korisnik je dužan nadoknadi eventualno nastalu štetu Agenciji.

IZMJENE I DOPUNE UGOVORA

Promjena cijene

Pod uvjetom da je ugovor o pružanju usluga zaključen više od 45 dana prije početka ekspedicije, radi izmijenjenih okolnosti na koje nije mogla utjecati, Agencija može promijeniti cijenu ekspedicije potvrđenu u rezervaciji.

U slučaju da se cijene ekspedicije poveća za više od 10 posto, korisnik može odustati od ugovora bez obveze plaćanja naknade za otkazivanje.

Promjene nakon početka ekspedicije

Ako se iz bilo kojih razloga, nakon početka ekspedicije ispostavi da značajan dio ugovorenih usluga neće ili ne može biti izvršen prema planu ekspedicije, Agencija će o vlastitom trošku poduzeti razumne izmjene plana ekspedicije kako bi ekspedicija ipak bila izvedena što sličnije planu ekspedicije i zadržavajući pri tom, koliko je god moguće sve ugovorene karakteristike i kvalitetu usluga. Ako korisnik te mjere, iz opravdanih razloga, ne prihvati, Agencija će bez ikakvih dodatnih naknada, ako može, ponuditi prijevoz kupca do mjesta polaska ili do drugog mjesta dogovorenog s njim. Agencija se obvezuje da će uložiti sve napore kako bi pomogla kupcu da prevlada sve proizašle poteškoće.

PUTNE I ZDRAVSTVENE FORMALNOSTI

Putovnice

Agencija podrazumijeva da je korisniku poznato da je za putovanje u inozemstvo uglavnom potrebna važeća putovnica. Agencija će prije sklapanja ugovora informirati korisnike usluga o odgovarajućim dodatnim odredbama o ulasku u strane zemlje koje se odnose na putovnice, vize i zdravstvene formalnosti, kao i na zahtjev o odredbama koje se odnose na strane valute i carine u onoj mjeri u kojoj se tim informacijama može pristupiti iz Hrvatske. Na zahtjev, Agencija će, koliko je to moguće, pružiti informacije o posebnim odredbama za strance, osobe bez državljanstva kao i vlasnike dvojnog državljanstva. Svu štetu koja može nastati zbog neispunjavanja navedenih odredaba preuzima na sebe i snosi korisnik.

Vize

Agencija podrazumijeva da su se korisnici usluga na vrijeme, prije početka ekspedicije, informirali o viznom sustavu svih zemalja koje, prema planu, ekspedicija pokriva. Preporučuje se da u skladu s planom ekspedicije, informacije provjere i na sljedećim poveznicama:

Zdravstvene i sanitarne formalnosti odredišnih zemalja

Agencija podrazumijeva da su se korisnici usluga na vrijeme, prije početka ekspedicije, informirali o zdravstvenim i sanitarnim formalnostima svih zemalja koje, prema planu, ekspedicija pokriva. Agencija će, u mjeri u kojoj je to moguće iz Hrvatske, prije početka ekspedicije informirati korisnike o bitnim zdravstvenim i sanitarnim formalnostima ekspedicije.

Valute

Agencija podrazumijeva da su se korisnici usluga na vrijeme, prije početka ekspedicije, informirali o valutama svih zemalja koje, prema planu, ekspedicija pokriva. Preporučuje se da u skladu s planom ekspedicije, informacije provjere i na sljedećim poveznicama:

Valute po zemljama:

 • Hrvatska: Hrvatska kuna
 • BiH: Konvertibilna marka
 • Crna Gora: EUR
 • Albanija: Lek

U svim zemlja koje našim ekspedicijama pokrivamo moguće je plaćati svim poznatijim kreditnim i debitnim karticama i novce dizati na bankomatima te su u njima prisutne i velike i poznate internacionalne banke. Kako ćemo se na našim ekspedicijama većinu vremena kretati dalje od naseljenih mjesta i pogotovo dalje od gradova, korisnicima se savjetuje da za sve dodatne troškove koji nisu uračunati u cijenu ekspedicije, uvijek imaju dovoljno novca u gotovini. Manje seoske trgovine često ne primaju kartice a ako odlučite kupiti suvenir u zabačenim planinskim selima, gotovina je jedina opcija.

KATEGORIZACIJA SMJEŠTAJA, KVALITETA SMJEŠTAJA I OSTALO

Kod opisa svih prenoćišta, smještajni objekti, eventualnih prijevozna sredstva, restorani i dr. navedenih u programu ekspedicija, uzeta je u obzir službena kategorizacija lokalne turističke organizacije u trenutku izdavanja programa. Standardi usluga, prijevoznih sredstava i smještajnih objekata, međutim, nisu međusobno usporedivi.

Prihvaćanjem ovih općih uvjeta korisnik prihvaća i činjenicu da smještaj i druge usluge na područjima koje UNTAMED ekspedicije pokrivaju, možda neće odgovarati uobičajenim “standardima” na koje je korisnik navikao u zemlji iz koje dolazi, odnosno, ugovaratelj izjavljuje da je svjestan i suglasan s tim da će na UNTAMED ekspediciji i kad je u pitanju smještaj, doživjeti drugačija, jedinstvena i autentična iskustva te da su upravo ta iskustva i bitan razlog njegove odluke i motivacije da se pridruži našim ekspedicijama. Agencija zadržava pravo promjene planiranih smještaja, pod uvjetom da osigura smještaj u istoj ili višoj kategoriji.

Raspored po sobama

Na nekim ekspedicijama, onda kad je noćenje organiziran u hotelima i sličnom smještaju, dostupna je ograničena količina jednokrevetnih soba. Sobe se raspoređuju prema redoslijedu prijava vozača koji izričito zatraže jednokrevetne sobe. Ako rezervacija pojedine osobe uključuje zahtjev za dijeljenje dvokrevetne sobe s drugom osobom, Agencija će se potruditi pronaći cimera za tu osobu. Ako ne uspije, naplaćuje se cijena jednokrevetne sobe.

IZNAJMLJIVANJE MOTOCIKALA

Najam određenog motocikla može biti dijelom usluge koju pruža Agencija. Stanje i opremljenost motocikla u skladu je s okolnostima koje se odnose na pojedinu ekspediciju i zemlje koje su ekspedicijom pokrivene. Korisnik ni u kom slučaju nema pravo da mu se osigura novi/drugi motocikl ili motocikl s drugačijom opremom od rezervirane.

Korisnik ima obvezu pri preuzimanju motocikla pružiti Agenciji dokaz o posjedovanju vozačke dozvole duže od dvije godine od dana preuzimanja motocikla. Ako se ova obveza ne ispuni, Agencija zadržava pravo korisniku ne isporučiti rezervirani motocikl.

Oprema rezerviranih motocikla varira od ekspedicije do ekspedicije. Fotografije i grafike motocikla koje su korištena u informativnim, promotivnim i prodajnim dokumentima agencije, kad je u pitanju oprema i izgled motocikla, ne moraju biti vjerne stvarnom stanju. Detaljnije informacije o iznajmljenim motociklima i njihovoj opremi dostupne su na zahtjev, a Agencija će, u svakom slučaju, prije rezervacije motocikla, upoznati korisnika usluga o svim detaljima vezanim za motocikl.

Agencija nastoji članu ekspedicije pružiti željeni motocikl, međutim, u slučaju nepredvidive situacije poput tehničke greške, nesreće, krađe ili sličnog incidenta, Agencija zadržava pravo zamijeniti ga drugim motociklima istih ili sličnih karakteristika. Ako Agencija ne može pružiti usporedivi model motocikla, Agencija će članu ekspedicije nadoknaditi razliku između dnevne cijene motocikla i rezerviranog modela motocikla. Stoga se isključuje svaka druga odgovornost Agencije.

Korisnik je dodatno obvezan uplatiti sigurnosni polog prilikom preuzimanja motocikla. Iznos sigurnosnog pologa odgovara razlici osiguranja motocikla koji se korisnik obvezuje platiti u slučaju osiguranja. Ovaj sigurnosni depozit vraća se nakon vraćanja neoštećenog motocikla, odnosno, iz ovog iznosa se, prema važećem cjeniku rezervnih dijelova za određeni model motocikla u Hrvatskoj, naplaćuje šteta na motociklu. Pri tome se Agencija obvezuje da će uzeti u obzir specifičnosti ekspedicije i vrstu i namjenu motocikla te će manje, očekivane i predvidive štete biti zanemarene ili će biti naplaćene u razumnoj mjeri odnosno manje od cijene novih dijelova.

Prije preuzimanja motocikla, potpisuje se ugovor o najmu. Sadržaj ugovora o najmu biti će proslijeđen na uvid korisniku usluga prije potpisivanja ugovora o putovanju. Period iznajmljivanja ne prekida se ako korisnik ne može koristiti motocikl (čija god to krivica bila) ili ako iznajmljivač nije u stanju voziti motocikl.

Agencija nije dužan zamijeniti motocikl oštećen za vrijeme ekspedicije. U slučaju tehničke greške ili kvara iznajmljenog motocikla za vrijeme ekspedicije, korisnik se obvezuje bez odlaganja obavijestiti Agenciju nakon čega će se Agencija potruditi u što skorijem roku otkloniti grešku odnosno zamijeniti motocikl drugim motociklom jednakih karakteristika.

Korisniku nije dopušteno neprimjereno koristiti iznajmljeno vozilo. Korisnik u potpunosti odgovara za štetu nastalu neovlaštenom vožnjom i nepravilnom uporabom, bez iznimke.

VLASTITI MOTOCIKLI

Članovi koji sudjeluju u ekspediciji s vlastitim motociklom sami su odgovorni za stanje svog motocikla pri čemu motocikl mora biti u skladu s lokalnim zakonom i u besprijekornom tehničkom stanju. Korisnik je također odgovoran za ishođenje eventualno potrebnih posebnih dozvola za vožnju vlastitog motocikla u zemljama koje ekspedicija pokriva. Agencija se obvezuje, u mjeri u kojoj je to moguće iz Hrvatske, na upit, prikupiti sve potrebne informacije o eventualnim posebnim dozvolama. U slučaju da izvođenje ekspedicije bude ugroženo zbog neuspjeha korisnika usluga da ispuni ove preduvjete, korisnik je dužan Agenciji nadoknaditi svu štetu koja bi mogla nastati.

Korisnik snosi dodatne troškove (npr. za popravak motocikla, za sigurno parkiranje motocikla, za uklanjanje tehničkih kvarova itd.). Agencija ne može ponuditi osiguranje motocikla kupcima koji sudjeluju u ekspediciji vlastitim motociklom ali se obvezuje pomoći korisniku koliko je to u mogućnosti za pribavljanje osiguranja.

VOZAČKA DOZVOLA I SPOSOBNOST UPRAVLJANJA MOTOCIKLOM

Ispunjavanjem rezervacije ugovaratelj izjavljuje da on ili korisnik posjeduje vozačku dozvolu koja vrijedi za vrijeme ekspedicije i za motocikl koje će voziti na ekspediciji, te da je u stanju imati potpunu kontrolu nad motociklom kako bi mogao sigurno voziti prema planu ekspedicije, na planiranom terenu i u planiranim okolnostima i uvjetima.

U trenutni početka ekspedicije, korisnik koji će upravljati motociklom, mora imati 2 godine iskustva vožnje motocikla te mora posjedovati vozačku dozvolu u periodu ne manjem od dvije godine. Za cijelo vrijeme ekspedicije korisnik je obvezan posjedovati i uvijek uz sebe imati valjanu vozačku dozvolu. Ako se neka od ovih obveza ne ispuni, Agencija zadržava pravo isključiti korisnika iz sudjelovanja u ekspediciji. U ovom slučaju, Agencija neće biti obvezna nadoknaditi plaćene usluge bilo koje vrste i neće biti odgovoran za dodatne troškove koji nastanu kod korisnika usluga zbog ove okolnosti.

Korisnik bez odgode obavješćuje Agenciju o svim promjenama u vezi s vozačkom dozvolom koje utječu na sudjelovanje u ekspediciji (npr. oduzimanje vozačke dozvole itd.). Ako se nakon rezervacije i prije početka ekspedicije ispostavi da korisnik ili korisnik ne raspolaže vozačkom dozvolom koja vrijedi za vrijeme ekspedicije, Agencija nije dužna nastavi ispunjavati ugovor.

LOKALNE ODREDBE

Korisnik sudjeluje u cestovnom prometu na vlastitu odgovornost i obvezuje se poštivati odredbe svih mjerodavnih prometnih propisa. Za kazne, administrativne novčane kazne ili slične sankcije, kao i štete nastale trećim osobama, koje nastaju zbog nepoštivanja lokalnih prometnih propisa, odgovara korisnik.

ZDRAVLJE, ALKOHOL I LIJEKOVI

Korisnici se mole da imaju na umu da je dobro opće zdravstveno stanje koje odgovara opisu određene ekspedicije preduvjet za sudjelovanje ne ekspediciji. Članovi ekspedicije koji ne ispunjavaju ove preduvjete mogu se isključiti iz sudjelovanja u cijeloj ekspediciji ili u pojedinim dijelovima ekspedicije bez obveze obrazloženja te odluke od strane Agencije.

U svakom se slučaju preporučuje konzultirati liječnika prije početka ekspedicije. Korisnik se kao član ekspedicije obvezuje da će u slučaju sumnje u njegovo zdravstveno stanje Agenciji predočiti valjane dokaze odnosno, po potrebi medicinsku potvrdu.

Vozači ne smiju konzumirati alkoholna pića, odnosno uzimati lijekove ili druge tvari koje utječu na sposobnost vožnje tijekom dana, odnosno dok mora upravljati motociklom (ili drugim vozilom). Ovo se također odnosi na suvozače. Alkoholna pića smiju se konzumirati tek nakon završetka dotičnog dnevnog plana i programa ekspedicije. Ako se konzumira alkohol ili ako se uzmu lijekovi i druge štetne i nedozvoljene supstance nakon završetka dotičnog dnevnog obilaska, korisnik se mora pobrinuti da ona ne naruši njegovu sposobnost upravljanja motociklom sljedećeg dana odnosno na vožnji koja slijedi. U slučaju nepoštivanja ovih uvjeta i odredbi primjenjuju Agencija zadržava pravo privremenog isključivanja Korisnika iz ekspedicije

ODGOVORNOST

Korisnik će u svakom slučaju biti odgovoran za sve osobne i materijalne štete koje je za vrijeme ekspedicije krivnjom ili nepažnjom uzrokovao agenciji ili trećim osobama te će od agencije, bez odgađanja, preuzeti zahtjeve trećih strana koje su upućene izravno agenciji, a u vezi su s takvim štetama.

Šteta za koju korisnik odgovara odnosi se prije svega, ali ne isključivo, na štete nastale zbog vozačkih pogrešaka, nedostatka sposobnosti vožnje i neprimjerenog ponašanja u vožnji (npr. vožnja na stražnjem kotaču, nepridržavanjem sigurne udaljenosti, vožnja po trotoaru itd.) i vožnja u stanjima i uvjetima koja negativno utječu na sposobnost vožnje.

Osobna odgovornost

UNTAMED ovlašteni vodič(i) određuje samo osnovni plan koji korisnik slijedi na vlastitu odgovornost, a korisnik je dužan prilagoditi svoj stil vožnje zatečenim okolnostima, uvjetima i njegovim sposobnostima vožnje. Ako korisnik ne može slijediti plan, zaustavit će vožnju i bez odlaganja obavijestiti vodiča.

Korisnik je osobno odgovoran brinuti o svoj opremi i ostaloj prtljazi koju na motociklu vozi. Svaka odgovornost agencije u ovom slučaju bit će isključena. Preporučuje se osobne dragocjenosti i dokumente ne spremati u vozilu nego ih držite uz sebe, spremljenima sigurno i čvrsto vezanim uz tijelo.

Za slučaju da se korisnik ne pridržava pravila i odredbi mjerodavnog zakona o prometu ili ako korisnik ne sluša upute ovlaštenog vodiča, Agencija zadržava pravo da otkaže ugovor i u tom slučaju Agencija zadržava pravo na naplatu cjelokupne cijene ekspedicije od korisnika. Korisnik je odgovoran za sve prekršaje u prometu koje sam napravi i obvezuje se snositi troškove prekršaja i kazni.

Korisnik je odgovoran za štetu koju prouzroči spram prirode, prirodne i kulturne baštine ili trećih strana za vrijeme sudjelovanja na ekspediciji, te će snositi krivicu za to. U slučaju da se korisnik ne pridržava ove odredbe Agencija zadržava pravo da otkaže ugovor i zadržava pravo na naplatu cjelokupne cijene ekspedicije od korisnika usluga.

OSIGURANJA

Putno osiguranje

Agencija korisnicima usluga preporučuje ugovaranje putnog osiguranja za pokrivanje troškova odustajanja od ekspedicije, gubitka putne prtljage, nesreće, bolesti i javne odgovornosti. Prijedlozi: link na policu osiguranja – čekam da mi pošalju ponude

Osiguranje za motocikle

Kad korisnik unajmljuje vozilo od agencije, Agencija na zahtjev sastavlja ponudu za sklapanje dodatnog osiguranja kako bi se smanjila razlika iznosa osiguranja vozila.  

AUTORSKA PRAVA

Korisnik prihvaća da su sve fotografije, dijapozitivi i videozapisi koje su snimili predstavnici agencije tijekom ekspedicije vlasništvo agencije.

Korisnik je svjestan da Agencija snima ekspedicije, za potrebe promidžbe rada agencije i/ili njenih vodiča i/ili za potrebe stvaranja uspomena za korisnika usluga. U slučaju da Korisnik ne želi da se foto ili video materijali na kojima se nalazi koriste u opisane svrhe, slobodan je prije ekspedicije, za vrijeme ekspedicije ili u roku od 10 dana od završetka ekspedicije tražiti od agencije da ne koristi takve materijale.

VREMENSKI UVJETI I PLAN EKSPEDICIJE

Zbog sezonskih okolnosti i trenutnih vremenskih uvjeta, Agencija zadržava pravo promjene plana ekspedicije, a samim tim i smještaja, te ostalih uslugu, ako će to biti nužno. Pri tome Agencija će se potruditi da zadrži osnovne značajke ekspedicije i da pruži barem slične usluge. Agencija će se potruditi prilagoditi plan ekspedicije trenutnim vremenskim uvjetima u područjima pokrivenim ekspedicijom.

Agencija ne snosi nikakvu odgovornost za loše vremenske uvjete koji mogu nastati; iz čega slijedi da sudionik nema pravo tražiti povrat novca uplaćenog za rezervaciju ekspedicije, najam motocikla i eventualne druge usluge i/ili sadržaje.

Na UNTAMED ekspedicijama sudjeluju različiti sudionici. Agencija se obvezuje da će se truditi uvijek voditi računa o tome da grupe formira od podjednako vještih vozača sličnih interesa i očekivanja. Korisnik, s druge strane prihvaća mogućnost da će, iz bilo kojih razloga, u istoj grupi biti vozača nejednakih sposobnosti vožnje i različitih interesa i očekivanja. Korisnik se dalje obvezuje pokazati razumijevanje i poštovanje prema svim ostalim sudionicima ekspedicije.

SPECIFIČNOSTI UNTAMED MOTORCYCLE EKSPEDICIJA I UZ TO POVEZANI RIZICI

Rezervacije ekspedicije bazira se na pretpostavci da je ugovaratelj odnosno korisnik potpuno svjestan činjenice da pored uobičajenih opasnosti i rizika vožnje motociklom, na UNTAMED ekspedicijama mogu postojati i specifične opasnosti i rizici. 

Neki od mogućih opasnosti i rizika su: dugotrajan i intenzivan fizički napor; iznenadni ekstremni vremenski uvjeti; potreba noćenja izvan smještajnih jedinica; udaljenost od uobičajene osnovne medicinske skrbi; poteškoće s transportom ili evakuacijom nakon nesreća.

Korisnik je potpuno svjestan i prihvaća činjenice:

 • Sudjelovanje na ekspediciji podrazumijeva nepredvidive sigurnosne i druge rizike koji proizilaze iz vožnje divljim, teško pristupačnim, zahtjevnim terenima kroz manje razvijene zemlje.
 • Sudjelovanja na ekspediciji podrazumijevaju znatno veće sigurnosne i druge rizike od onog na koji su sudionici navikli u svakodnevnom životu.
 • Emocionalna uzbuđenja i adrenalinski ushiti koje sa sobom nosi neizvjesnost i povećani rizik bitan su motivacijski faktor za sudjelovanje na ekspediciji i velikim su dijelom razlog zašto se korisnik odlučio na sudjelovanje.
 • Postoji mogućnosti poput: nedostizanje planirane dnevne destinacije, odstupanje od planiranog dnevnog plana i programa, promjene planiranog smještaja, bolesti i povrede vodiča ili sudionika; mehanički nedostaci; promjene letova; prosvjedi; poteškoće u prelasku granice i drugo.
 • Sudjelovanja u aktivnostima u prirodi poput plivanja, raftinga, penjanja po stijeni, ronjenja ili bilo koje slične aktivnosti koje će možda sudionici, na vlastitu odgovornost, imati priliku raditi tijekom ekspedicije, sa sobom nose pojačan rizik od ozljede.
 • Sve vlasništvo (motocikl, oprema, odjeća i slično) korisnik na ekspediciju nosi na vlastitu odgovornost.
 • Često prolazimo kroz manje razvijena područja gdje se navike i svijest vezane uz osobnu sigurnost mogu razlikovati od onih na koje je korisnik navikao. Korisnik prihvaća sve posljedice koje utječu na njegovo zdravlje a koje proizlaze iz takvih različitih obrazaca ponašanja, načina života, prometnog ponašanja i kulture.
 • Korisnik tijekom cijelog trajanja ekspedicije prihvaća autoritet i odluke vodiča, tima koji prati ekspediciju i zaposlenika Agencije. Ako jedna od tih osoba odluči da je zbog zdravstvenog stanja, odnosno ponašanja sudionika, nastavak ekspedicije ugrožen, sudionik može biti isključen iz nastavka sudjelovanja u ekspediciji.

KONTAKTI AGENCIJE

U nastavku su navedeni svi potrebni kontakti putem kojih korisnik može zatražiti pomoć ako se nađe u poteškoćama ili kako bi prijavio svaku neusklađenost koju utvrdi tijekom izvršenja ekspedicije:

 • tel:+385959061237
 • email:contact@untamed.me
 • UNTAMED j.d.o.o.
 • Odgovorna osoba: Perica Matijević,
 • Adresa: Čerinina 13, 10000 Zagreb, Hrvatska
 • VAT/Porezni broj: 69583807388
 • IBAN: HR9624020061101028034
 • Erste & Steiermarkische bank d.d.
  • SWIFT / BIC: ESBCHR22
  • Jadranski trg 3A, 51000 Rijeka, Hrvatska

POHVALE I PRITUŽBE

Kontakti za sve pohvale i pritužbe su:

 • tel:+385 95 9061237
 • email:contact@untamed.me

RJEŠENJE SPOROVA

Ovlašteno tijelo za alternativno rješavanje potrošačkih sporova kojim je Agencija obuhvaćena je Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, 10000, https://www.hgk.hr/centar-za-mirenje/o-mirenju.

Za usluge koje su kupljene putem interneta korisnik može svoju pritužbu uputiti ovlaštenom tijelu za alternativno rješavanje potrošačkih sporova koristeći platformu za online rješavanje potrošačkih sporova koja je dostupna na sljedećoj adresi mrežne stranice https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR

Nadležno tijelo čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost turističke agencije u obavljanju i pružanju usluga u turizmu: Državni inspektorat, Šubićeva 29, 10 000 Zagreb

MJERODAVNI SUD

Za utvrđenje međusobnih prava i obveza između ugovaratelja / korisnika / korisnika usluga i agencije mjerodavno je hrvatsko pravo, iskazujući primjenu pravila o mogućem upućivanju na primjenu pravila neke druge zemlje.

Za rješavanje sporova koji nastanu u vezi s ugovaranjem ili pružanjem usluga agencije nadležan je stvarno nadležni sud prema mjestu sjedišta agencije.

NAPOMENE

Agencija u bilo kojem trenutku može ispraviti tipografske i proračunske pogreške. Ako pojedinačne odredbe ovih općih uvjeta postanu pravno nevaljane odnosno ako su pravno nevaljane, to ne čini ostale odredbe nevažećim.

UNTAMED

Zadravečka 11,
10040 Zagreb
Croatia

Follow us


Sign up to newsletter


© 2023 UNTAMED

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.